Skjervheimseminaret 2018

Skjervheimprisen 2018 går til Simon Malkenes

Malkenes Skjervheimprisen-lav oppl

Skjerveimprisen 2018 går til Simon Malkenes for hans engasjement for den allmenne skulen i Noreg.

Simon Malkenes har i mange år delteke i det offentlege ordskifte om skulepolitikk, og han har vore ein skarp kritikar av den typen målstyring som er vorte så utbreidd. Han har og kritisert ordninga med fritt skuleval i den vidaregåande skulen i Oslo, og argumentert for at dette har ført til større skilnader mellom skulane, og at det i realiteten har utvikla seg A- og B-skular i byen. Fritt skuleval har ført til dårlegare læringsmiljø for mange elevar, noko som slett ikkje var i tråd med intensjonane med ordninga.

I denne saka har Simon Malkenes tatt ansvar som ein varslar. Han snakka offentleg om negative konsekvensar som leiinga ikkje har synt vilje til å erkjenna og diskutera. Som for mange andre varslarar, har dette hatt store personlege omkostningar for han. Han har vorte ein talsmann for læraren sin profesjonelle integritet, og har peika på kor relevant, naudsynt og sjølvsagt det er at lærarar deltek i det offentlege ordskiftet om skulen.

Og ikkje minst, i denne saka har Simon Malkenes tatt til ordet for dei mindre privilegerte elevane i den vidaregåande skulen. Han har tala saka til elevar som av ulike årsaker ikkje har høve til å velja dei skulane med størst prestisje, men som må ta til takke med eit heller skralt læringsmiljø, der mange av elevane ikkje får utnytta sitt potensiale. Med ei ordning som fører til slike skilnader, vert det i realiteten ikkje praktisert lik rett til utdanning for alle.

Simon Malkenes har i mange år synt eit engasjement i det offentlege ordskifte i Noreg «i Skjervmeheims ånd», som det heiter i statuttane til prisen. Han har vore til inspirasjon for mange lærarar og andre som er oppteken av eit ope offentleg ordskifte om skulepolitikk, og som meiner at den einsidige resultatmålinga, har mange negative konsekvensar for kvaliteten i den norske skulen. Mellom anna har han kritisert at måleinstrumenta som vert nytta, berre måler bitar av skulen sitt oppdrag, og seier lite om korleis skulen fyller oppdraget om ei allmenndanning som skal byggja både individ og samfunn.

Å tildela Simon Malkenes Skjervheimprisen 2018, er meint som ei anerkjenning av det arbeidet han har gjort, og som ei oppmuntring til han om å halda fram.

«Kunsten å verta vaksen»

Skjervheimseminaret 2018 vert frå 14.-16. september på Stalheim i Voss.

På seminaret tek vi for oss kva det å verta vaksen handlar om i vår tid. Kva utfordringar står individ og samfunn overfor, og kva ressursar har vi til å møta dei? Korleis er våre kollektive forteljingar om kva som er viktig, om kva som står på spel? Kva er dei kollektive «blindsonene» våre? Og kva har vi eigentleg for førestellinga om eit vellukka liv?


FREDAG 14. SEPTEMBER:  KL. 19.00–20.30

Åsne Dorthea Grøgaard: Lengten etter ansvar.

Ole Jacob Madsen: «Generasjon prestasjon» — hva står på spill, for hvem?


LAURDAG 15. SEPTEMBER:  KL. 09.00–18.30

Nina Björk: Vad förutsätter det goda livet? Om realistiske drömmar.

Olga Dysthe: Dialog som rommar spenning og konfrontasjon — eit bakhtinsk perspektiv.

I lunsjpausen vert det høve til omvising i museet på Stalheim, eller til å gå turar.

Kl. 15.30 vert det utdeling av Skjervheimprisen 2018.

Gry Stålsett: «Ikke skam deg for at du er menneske.»

Før festmiddag vert det konsert med BALJELAUGET, ein framifrå kvartett frå Voss som spelar ei blanding av blues og norsk tradisjonsmusikk. Sjå heimesida til Baljelauget.


SUNDAG 16. SEPTEMBER:  KL. 09.00–12.15

Eivind Meland: Forvisningen av de spontane livsytringer — et løgstrupsk perspektiv på den diagnostiserende kultur.

Thorvald Steen: Om selvrespekt og kollektiv forakt for svakhet.

Avslutting med song ved Ellen Marie Selland Geithung.


Føredragshaldarar

Groegaard

 

Åsne Dorthea Grøgaard er nyleg ferdig med master i filosofi ved UiO.

 

 

Samling på Solstrand

 

Ole Jacob Madsen er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO. Han er psykolog og filosof, og har skrive fleire bøker om samfunnspsykologi.

 

bjoerk

 

Nina Björk er svensk forfattar, litteraturvitar, frilandsjournalist og feminist. Ho bur i Skåne i Sverige.

 

dysthe

 

Olga Dysthe er professor emerita ved Institutt for pedagogikk ved UiB og tidlegare lektor i v.g. skule. Ho har forska på språk og kommunikasjon, og har skrive mange bøker.

 

Psykologspesialist Gry Stålsett - portrett

 

Gry Stålsett er psykologspesialist ved Modum Bad og førsteamanuensis i religionsfilosofi ved MF. Ho har særleg arbeida med å setja på dagsorden dei utbreidde skamlidingane i vår tid.

 

 

eivind_av_jahanlu_1

 

Eivind Meland er allmennlege og professor emeritus ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Han har mellom anna forska på ungdomshelse og motivasjon.

 

Steen

 

Thorvald Steen er forfattar. I den siste boka si Det hvite badehuset (2017) skriv han sjølvbiografisk om då han som tenåring oppdaga at han har ein alvorleg arveleg sjukdom.