Skjervheimseminaret 2020

Skjervheimseminaret 2020 vert fredag 11. – sundag 13. september

Program vert lagt ut rundt påsketider 2020. Då opnar også påmeldinga.

Skjervheimseminaret på Stalheim har vore arrangert 20 gonger,  med ei særmerkt blanding av føredrag, ordskifte og uformelle samtalar over tre dagar. Seminaret tek opp aktuelle spørsmål frå kultur, samfunnsdebatt, åndsliv og politikk. Skjervheimseminaret vart arrangert for fyrste gong i 1996, for å markera arbeidet til filosofen og samfunnsdebattanten Hans Skjervheim.

Eit oversyn over seminarrekka ligg under fana HISTORIKK. Kvart seminar samlar ca. 200 deltakarar frå heile landet, og mange kjem att år etter år. Tilbakemeldingane frå deltakarane er at det er stor trong for denne typen seminar, der ein får dvela ved aktuelle tema ei heil helg, og der det er rom for at ulike perspektiv vert drøfta.

Med slike rammer for filosofisk fellestenking og direkte menneskemøte blir seminaret ein slags motkultur til den gjengse offentlege samtalen, som er prega av tidspress og digitale kommunikasjonskanalar. Denne forma for seminar byggjer opp verdien av kritikk, ikkje som personkritikk, men som ei form for anerkjenning som utfordrar, slik at vi alle kan bli klokare. Slik kan Skjervheimseminaret også inspirera folk til å bry seg om samfunnet si utvikling, til å søkja innsikt bak store overskrifter og «tatt for gitt-sanningar», og til å tydelegare sjå korleis ein kan vera med å ta samfunnsansvar.

Seminaret er ope for kven som helst, og mellom målgruppene er folk «midtveges i livet», som har hovudansvar for krevjande samfunnsoppgåver, hektiske arbeidsdager og lite ro til tenksam refleksjon og til å møtast på denne typen samlingar. Ei anna målgruppe er studentar, og vi har ei ordning med stipend som studentar kan søkja på.

Skjervheimseminaret ynskjer å gje rom for tenksam refleksjon og gode samtalar.